Klubmodul henter siden
Generalforsamling med fællsesspisning
Tilmeldingsfrist er overskredet

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 3. Forelæggelse af regnskab for 2023 til godkendelse, samt budget for 2024

 4. Fastsættelse af kontingent ?

 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

  5a. Forslagsstiller: Bestyrelsen.
  Emne: Forelæggelse og godkendelse af byggeregnskab.

  5b. Forslagsstiller: Morten Thorsager
  Emne: Vedtægtsændring.
  Tekst i kursiv
  § 7. Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag i klubhuset samt annoncering i medlemsbladet Sejlrenden eller på klubbens hjemmeside til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen bekendtgøres mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

  ændres til
  ” Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling sker ved direkte besked til medlemmerne gennem medlemssystemet samt opslag på klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset med mindst 3 ugers varsel."
  Begrundelse:
  Klubbladet Sejlrenden eksisterer de-facto ikke længere og de fleste af klubbens medlemmer kommer ikke i klubhuset i vintermånederne.
  De fleste af klubbens medlemmer ville således ikke opdage indkaldelsen, hvis de ikke følger med på klubbens hjemmeside.
  Dette finder jeg ikke tilfredsstillende.
  Derfor ville en mail til hvert enkelt medlem samt et opslag på hjemmesiden være en mere tidssvarende måde, at indkalde et medlem til generalforsamling på.

 6. Valg af formand
  Bo Bjerrum (på valg, modtager ikke genvalg)

 7. Valg af kasserer
  Jens Milters (ikke på valg)

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Morten Lerkenfeldt Sørensen (på valg, modtager genvalg) Kurt Becher (på valg, modtager genvalg)
  Jesper Kann (ikke på valg)
  Peter Staun (ikke på valg)
  Bestyrelsesmedlem (ubesat)

 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  1. suppl. Gunnar Christensen (Modtager genvalg)

  2. suppl. Jens-Jørgen Ørris (Modtager genvalg ?)

 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

  Børge Nygaard (på valg, modtager genvalg ?)

  Lars Andersen (på valg, modtager genvalg ?)

  Revisor suppleant: Peter Nielsen (på valg ?)


 11. Evt


Tilmeldte
35 /100
Tilmeldingsfrist
14.03.2024
Tidspunkt
18.03.2024 kl. 18.00 - 18.03.2024 kl. 22.00
Sted
Nibe Sejlklub
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'
Hold i dag

Instagram